Wholesale Banking

Wholesale Banking

Obchodné financovanie

Pokiaľ potrebuje podnik pokryť exportno-importné riziká, alebo potrebuje nájsť vhodný produkt na optimalizáciu prevádzkového kapitálu, nezaobíde sa bez banky s globálnym pokrytím a lokálnym know–how. Banky, ktorá umožní efektívne využívať a kombinovať vhodné zdroje financovania. Individuálne produkty pre účely obchodného financovania poskytované ING minimalizujú transakčné riziká tak, aby sa vaša spoločnosť mohla naplno venovať tomu, čo je jej kľúčovou činnosťou a čo jej prináša zisk.

Strategicky sa naša banka v oblasti obchodného financovania zameriava na služby pre nasledujúce skupiny klientov:

  • nadnárodné spoločnosti, ich dcérske spoločnosti a spoločné podniky, ktoré sú tradične klientmi banky v iných teritóriách
  • slovenské podniky strategického významu
  • veľké slovenské podniky s výraznou exportnou orientáciou, resp. s významným podielom na domácom, či zahraničnom trhu a vyznačujúce sa vysokou mierou pridanej hodnoty

Po predchádzajúcej analýze historických výsledkov a obchodných plánov vašej  spoločnosti našimi skúsenými a profesionálnymi pracovníkmi vám môžeme navrhnúť najvhodnejšie produkty z oblasti obchodného financovania, ktorá okrem iného zahŕňa:

  • Dokumentárne akreditívy  - zaručujúce, že platba bude uskutočnená až po splnení určitých kritérií
  • Dokumentárne inkasa – minimalizujúce riziko nezaplatenia v medzinárodných obchodných transakciách
  • Vystavovanie záruk (napr. platobné záruky, ponukové / tendrové  záruky, kaučné / výkonové záruky, zádržné záruky)
  • Financovanie distribučných kanálov - podpora financovania predaja produkcie
  • Odkup pohľadávok (factoring)
  • Financovanie pohľadávok – pohľadávky z domáceho, či zahraničného obchodu