Wholesale Banking

Wholesale Banking

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act

Zákon o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (v angličtine „Foreign Account Tax Compliance Act“ a skrátene „FATCA“) je americký právny predpis určený na zabránenie cezhraničným daňovým únikom vo vzťahu k americkým osobám.

FATCA zavádza nové požiadavky, ktoré sa vzťahujú na finančné inštitúcie a týkajú sa preverovania, oznamovania a vykonávania zrážok. Podľa FATCA sa od ING vyžaduje, aby klasifikovala všetkých svojich klientov – subjekty aj jednotlivcov – a v niektorých prípadoch získavala doplňujúcu dokumentáciu.

 

ING bude plniť požiadavky FATCA vo všetkých krajinách, v ktorých je to povolené alebo povinné, s cieľom získať postavenie „zúčastňujúcej sa“ finančnej inštitúcie, kdekoľvek je to možné. ING preto proaktívne prijíma všetky opatrenia, aby bola v súlade s FATCA požiadavkami a súčasne, aby poskytovala čo najlepšie služby svojim klientom a protistranám.