Wholesale Banking

Wholesale Banking

CRS - Spoločný štandard vykazovania

Spoločný štandard vykazovania (v angličtine „Common Reporting Standard“ a skrátene „CRS“) je globálny štandard pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch. Vypracovala ho Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a je určený na zabránenie cezhraničným daňovým únikom.

 

CRS sa vzťahuje tak na fyzické osoby, ako aj subjekty, pričom jeho cieľom je poskytnúť zúčastňujúcim sa krajinám prehľad o finančných aktívach, ktoré ich rezidenti majú v zahraničí. 

 

CRS vyžaduje od finančných inštitúcií, aby identifikovali daňové rezidencie svojich klientov a oznámili lokálnym daňovým úradom finančné účty, ktorých priamy alebo nepriamy držiteľ je  daňový rezident zahraničnej krajiny. Podľa CRS sa vyžaduje tiež výmena informácií medzi daňovými úradmi zúčastňujúcich sa krajín.

 

Viac než 100 krajín sa zaviazalo k Spoločnému štandardu vykazovania, vrátane všetkých členských štátov EÚ a krajín, ktoré sú hlavnými svetovými finančnými centrami. USA sa k CRS nezaviazali, nakoľko už majú povinnosť automaticky si vymieňať informácie podľa existujúcich medzinárodných zmlúv FATCA.