Wholesale Banking

Wholesale Banking

Oznam: ING Konto a ING Fondy

Vážení klienti,

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky („ING Bank“) ukončila poskytovanie produktu ING Konto a distribúciu ING Fondov na Slovensku. Postup pri vyplatení peňažných prostriedkov zo strany ING Bank je uvedený nižšie.

 

Postup pri vyplatení peňažných prostriedkov klientov ING Konta

ING Bank doručila všetkým klientom s aktívnym účtom ING Konto výpoveď Zmluvy o sporiacom účte ING Konto v priebehu septembra 2013. Po uplynutí dvojmesačnej výpovednej lehoty zrušila ING Bank dňa 3. decembra 2013 všetky zostávajúce aktívne účty ING Konto.

Prípadné kladné zostatky z týchto účtov ING Bank previedla na príslušné prvé Transakčné účty a na vašu kontaktnú adresu vám zaslala záverečný výpis z účtu ING Konto, ktorý obsahuje aj poslednú vykonanú transakciu spojenú so zrušením účtu a prevodom peňažných prostriedkov na Transakčný účet.

Ak váš Transakčný účet v čase prevodu peňažných prostriedkov už neexistoval, boli peňažné prostriedky vrátené naspäť do ING Bank a sú evidované na technickom účte. O vyplatenie peňažných prostriedky môžete ING Bank požiadať Žiadosťou o vyplatenie peňažných prostriedkov, ktorú je potrebné doručiť na adresu ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Žiadosť podpíšte podľa podpisového vzoru alebo si pravosť vášho podpisu na nej nechajte osvedčiť úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank .  V prípade, že na základe žiadosti majú byť vyplatené peňažné prostriedky v celkovej výške viac ako 1.000 EUR, musí byť pravosť vášho podpisu na nej vždy osvedčená úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank.

ING Bank nepreviedla na Transakčné účty kladné zostatky z účtov ING Konto klientov, o ktorých mala v čase rušenia účtov informáciu, že zomreli. Dedičom, ktorí peňažné prostriedky podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu nadobudli, ich ING Bank vyplatí po predložení príslušného rozhodnutia, a to na základe písomnej žiadosti doručenej ING Bank na adresu uvedenú vyššie. Je potrebné, aby bola pravosť podpisu dediča alebo dedičov na žiadosti osvedčená úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank.

 

Postup pri vyplatení peňažných prostriedkov klientov ING Fondov

ING Bank doručila všetkým klientom so zriadeným produktom ING Fondy výpoveď Komisionárskej zmluvy v priebehu októbra 2013. Po uplynutí jednomesačnej výpovednej lehoty ING Bank Cenné papiere klientov, ktorí neudelili ING Bank Pokyn na ich Prevod k inému Distribútorovi alebo Pokyn na ich Predaj, predala za cenu obchodného dňa 3. decembra 2013.  Peňažné prostriedky získané z tohto predaja Cenných papierov ING Bank eviduje na technickom účte, spolu s prípadnými Zostatkami z investovaných prostriedkov v minulosti. O transakcii ste boli informovaní písomne prostredníctvom výpisu s prehľadom transakcií, ktorý vám bol zaslaný.

O vyplatenie peňažných prostriedkov z Predaja Cenných papierov a/alebo Zostatkov môžete ING Bank požiadať písomnou Žiadosťou o vyplatenie peňažných prostriedkov, ktorú je potrebné doručiť na adresu ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Žiadosť podpíšte podľa podpisového vzoru alebo si pravosť vášho podpisu na nej nechajte osvedčiť úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank. V prípade, že na základe žiadosti majú byť vyplatené peňažné prostriedky v celkovej výške viac ako 1.000 EUR, musí byť pravosť vášho podpisu na nej vždy osvedčená úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank.

ING Bank naďalej eviduje Cenné papiere klientov, o ktorých mala informáciu, že zomreli. Ak ING Bank disponuje s informáciami o dedičoch, ktorí Cenné papiere podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu nadobudli, bude ich ING Bank v tej súvislosti písomne informovať o ďalšom postupe.

 

Veríme, že ste boli s našimi službami spokojní. Za prejavenú dôveru vám ďakujeme.

 

S úctou,
Vaša ING Bank

 

Tlačová správa ING Bank