Wholesale Banking

Wholesale Banking

Otázky a odpovede ING Konto

1. Nevypovedal som Zmluvu o sporiacom účte ING Konto, čo ING Bank urobila s mojím účtom ING Konto?

ING Bank Vám v priebehu septembra 2013 doručila výpoveď Zmluvy o sporiacom účte ING Konto. Po uplynutí dvojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začala plynúť 1. októbra 2013, bol Váš účet ING Konto dňa 3. decembra 2013 zrušený a prípadný kladný zostatok odoslaný na príslušný prvý Transakčný účet. Ak bol ako prvý Transakčný účet vedený iný účet ING Konto, odoslala ING Bank prípadný kladný zostatok na niektorý z ďalších Transakčných účtov, ktoré k účtu ING Konto evidovala.

 

2. Ako zistím, na ktorý Transakčný účet boli moje peňažné prostriedky odoslané?

ING Bank zaslala klientom po zrušení účtu záverečný výpis z účtu ING Konto, ktorý obsahuje aj poslednú vykonanú transakciu spojenú so zrušením účtu a prevodom peňažných prostriedkov na Transakčný účet.

 

3. Neaktualizoval som zoznam mojich Transakčných účtov a peňažné prostriedky boli odoslané na neexistujúci účet. Čo sa stalo?

Ak Transakčný účet, na ktorý ING Bank odoslala peňažné prostriedky už neexistoval, boli tieto vrátené naspäť do ING Bank. Vaše peňažné prostriedky sú vedené na technickom účte ING Bank, kým ING Bank nedoručíte písomnú žiadosť  s uvedením účtu, na ktorý majú byť peňažné prostriedky odoslané. Žiadosť o vyplatenie peňažných prostriedkov je potrebné ING Bank doručiť na adresu ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Žiadosť podpíšte podľa podpisového vzoru alebo si pravosť vášho podpisu na nej nechajte osvedčiť úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank. V prípade, že na základe žiadosti majú byť vyplatené peňažné prostriedky v celkovej výške viac ako 1.000 EUR, musí byť pravosť vášho podpisu na nej vždy osvedčená úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank.

 

4. Kedy ING Bank previedla peňažné prostriedky zo zrušeného účtu ING Konto na môj Transakčný účet?

ING Bank zrušila účty ING Konto dňa 3. decembra 2013. Nasledujúci deň odoslala ING Bank peňažné prostriedky na prvý Transakčný účet.

 

5. Ako zistím, že platba bola na Transakčný účet úspešne vykonaná?

Úspešné zrealizovanie platby na Váš Transakčný účet si môžete overiť prostredníctvom prístupu na Transakčný účet v banke, v ktorej je Transakčný účet vedený.

 

6. Môj účet ING Konto bol zrušený, kedy dostanem výpis z účtu?

Posledný výpis z účtu zaslala ING Bank na Vašu Kontaktnú adresu po zrušení účtu ING Konto. Výpis z účtu obsahoval prehľad transakcií za obdobie od zaslania posledného výpisu do dňa zrušenia účtu ING Konto.

 

7. Môj zostatok na účte ING Konto bol nulový, ako sa ma ukončenie poskytovania tohto produktu týka?

Ak ste nevypovedali Zmluvu o sporiacom účte ING Konto sami, ING Bank Vám doručila jej výpoveď v priebehu septembra 2013. Výpovedná lehota bola dvojmesačná a začala plynúť 1. októbra 2013. Po uplynutí výpovednej lehoty bol Váš účet ING Konto zrušený dňa 3. decembra 2013.

 

8. Majiteľ účtu ING Konto zomrel, aký je ďalší postup?

Ak ING Bank disponovala v čase rušenia účtov ING Konto informáciou o skutočnosti, že majiteľ účtu ING Konto zomrel, nebol prípadný kladný zostatok takéhoto účtu ING Konto odoslaný na Transakčný účet. Dedičom, ktorí peňažné prostriedky podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu nadobudli, ich ING Bank vyplatí po predložení príslušného rozhodnutia, a to na základe písomnej žiadosti doručenej ING Bank na adresu uvedenú vyššie. Je potrebné, aby bola pravosť podpisu dediča alebo dedičov na žiadosti osvedčená úradne alebo zo strany ING Bank.

 

9. Ako môžem požiadať o vyplatenie peňažných prostriedkov zo zrušeného účtu ING Konto?

O vyplatenie Vašich peňažných prostriedkov, ktoré ING Bank eviduje, môžete ING Bank požiadať písomnou Žiadosťou o vyplatenie peňažných prostriedkov, ktorú je potrebné doručiť na adresu ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Žiadosť podpíšte podľa podpisového vzoru alebo si pravosť Vášho podpisu na nej nechajte osvedčiť úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank.  V prípade, že na základe žiadosti majú byť vyplatené peňažné prostriedky v celkovej výške viac ako 1.000 EUR, musí byť pravosť Vášho podpis na nej vždy osvedčená úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank .

Formulár Žiadosti o vyplatenie peňažných prostriedkov môžete získať tu.

 

10. Peňažné prostriedky na účet ING Konto boli zaslané po jeho zrušení. Čo sa s nimi stane?

ING Bank prostriedky, ktoré boli zaslané na neexistujúci alebo zatvorený účet ING Konto, automaticky vráti zasielajúcej banke, ktorá ich pripíše späť na účet odosielateľa.