Wholesale Banking

Wholesale Banking

Otázky a odpovede ING Fondy

1. Mal som Cenné papiere ING Fondov. Čo sa s nimi stalo?

ING Bank Vám doručila v priebehu októbra 2013 výpoveď Komisionárskej zmluvy. Výpovedná lehota bola jednomesačná a začala plynúť dňa 1. novembra 2013. Ak ste do jej uplynutia neudelili ING Bank Pokyn na Prevod Vašich Cenných papierov k inému Distribútorovi alebo Pokyn na ich Predaj, bola po uplynutí výpovednej lehoty Vaša Komisionárska zmluva na základe výpovede Banky ukončená a Cenné papiere boli zaradené do Hromadnej objednávky a predané dňa 3. decembra 2013. Peňažné prostriedky získané z tohto Predaja Cenných papierov eviduje ING Bank na technickom účte.

 

2. Cenné papiere som previedol k spoločnosti Conseq Investment Management, a.s. (ďalej len ako „Conseq“). Ako sa dozviem, že Prevod bol úspešne ukončený?

Spoločnosť Conseq informuje o úspešnom prevode Cenných papierov svojich klientov písomne.

 

3. Ako dlho trvá vykonanie Pokynu na Prevod Cenných papierov od ING Bank k inému Distribútorovi?

Vykonanie Pokynu na Prevod Cenných papierov od ING Bank k inému Distribútorovi trvá obvykle 2 až 4 týždne.

 

4. Čo sú to Zostatky?

Zostatky sú peňažnou čiastkou, ktorá zostala po nakúpení Cenných papierov príslušného ING Fondu alebo Investičnej stratégie, ktoré ste uskutočnili v minulosti.

 

5. Kedy dostanem výpis?

ING Bank zaslala svojim klientom výpisy s prehľadom transakcií po ukončení Komisionárskych zmlúv.

 

6. Klient zomrel, aký je ďalší postup?

ING Bank naďalej eviduje Cenné papiere klientov, o ktorých mala informáciu, že zomreli. Ak ING Bank disponuje s informáciami o dedičoch, ktorí Cenné papiere podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu nadobudli, bude ich ING Bank v tej súvislosti písomne informovať o ďalšom postupe. Aktuálnu hodnotu Cenných papierov ako aj ďalšie informácie o nich nájdu dedičia na stránke www.ingfondy.sk.

 

7. Doručil/a som ING Bank Pokyn na Predaj Cenných papierov po 22. novembri 2013. Prečo boli moje Cenné papiere predané 3. decembra 2013?

ING Bank informovala všetkých klientov ING Fondov, že Pokyny na Predaj Cenných papierov, udelené Banke po 22. novembri 2013, 13,00 hod budú zaradené do Hromadnej objednávky dňa 3. decembra 2013. Peňažné prostriedky získané z tohto Predaja Cenných papierov boli spolu so Zostatkami prevedené na účet uvedený v príslušnom pokyne.

 

8. Ako zistím, že ING Bank eviduje v súvislosti s mojou Komisionárskou zmluvou Zostatky?

Informácia o  výške prípadných Zostatkov bola súčasťou výpovede zo strany ING Bank, ktorá Vám bola doručená písomne v priebehu októbra 2013.

 

9. Mal som Komisionársku zmluvu, ale nie Cenné papiere. Ako sa ma ukončenie poskytovania ING Fondov prostredníctvom ING Bank týka?

ING Bank doručila v priebehu októbra 2013 klientom ING Fondov výpovede Komisionárskych zmlúv uzatvorených s ING Bank. Po uplynutí jednomesačnej výpovednej lehoty, ktorá začala plynúť 1. novembra 2013 bola Vaša Komisionárska zmluva ukončená. Pokiaľ ING Bank v čase ukončenia Komisionárskej zmluvy evidovala Vaše Zostatky, tieto sú evidované na technickom účte Banky.

 

10. Ako môžem požiadať o peňažné prostriedky z predaných Cenných papierov a/alebo Zostatkov?

O vyplatenie Vašich peňažných prostriedkov, ktoré ING Bank eviduje, môžete ING Bank požiadať písomnou Žiadosťou o vyplatenie peňažných prostriedkov, ktorú je potrebné doručiť na adresu ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Žiadosť podpíšte podľa podpisového vzoru alebo si pravosť Vášho podpisu na nej nechajte osvedčiť úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank. V prípade, že na základe žiadosti majú byť vyplatené peňažné prostriedky v celkovej výške viac ako 1.000 EUR, musí byť pravosť Vášho podpisu na nej vždy osvedčená úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank.

Formulár Žiadosti o vyplatenie peňažných prostriedkov môžete získať tu.